Menu

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Wijzigen voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Luister BV te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden, zoals vermeld op deze website, te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Luister BV behoudt zich het recht om te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt de uitgeverij zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en de daaraan gekoppelde online content te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan Luister BV elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de site. Voor online abonnementen en all-in abonnementen geldt toegang voor één gebruiker vanaf één specifiek ip-adres. Indien Luister BV het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft de uitgeverij het recht om zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Vrijwaring

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht aan de samenstelling van Luister en online content die bij het Luister netwerk horen, kunnen onvolledigheden en onjuistheden in de gepubliceerde informatie voorkomen. Fouten (onder meer in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Luister BV aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid daarvoor en kan er niet voor instaan dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zoals beschikbaar. Luister BV wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. Luister BV geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. U onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending.

Luister BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Luister, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Luister BV is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Luister verkregen is. Luister BV garandeert, noch ondersteunt, enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt u altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Luister verkregen informatie.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of van Luister BV

Gegevens delen en toegankelijkheidsgarantie

Luister BV stelt uw gegevens niet beschikbaar aan derden. De uitgeverij geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Luister BV vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Aansprakelijk schade

In geen geval is Luister BV aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Luister BV in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Luister BV. De uitgeverij is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Luister BV heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Luister BV de inhoud van die website zou onderschrijven.

Commerciële doeleinden

Het is niet toegestaan om deze site te gebruiken voor commerciële uitingen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Auteursrechten

De auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website (daaronder mede begrepen software, audio, video, lay-out, look & feel, tekst en foto's) berusten uitsluitend bij Luister BV. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden tenzij enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend door Luister BV. Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, verkoop, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Luister BV is strikt verboden. Zogenaamde 'framing' valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website (gebruikersmateriaal) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en wordt het eigendom van Luister BV. De privacy verklaring zoals hieronder opgenomen zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Luister BV mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Bedenk dat persoonlijke en herkenbare gegevens die op uw verzoek op de site worden geplaatst ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit deze gegevens te verstrekken.

Privacy verklaring

Inleiding

Luister, onderdeel van Luister BV, hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op leden van Luister als op niet-leden.

Gegevensbescherming

In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Luister BV, worden er gegevens vastgelegd. Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening en om klanten en bezoekers van onze website onder andere via nieuwsbrieven op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen. Indien u uw gegevens wenst te laten corrigeren of verwijderen, kunt u een bericht met uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Luister BV geeft geen persoonlijke gegevens vrij aan derden, tenzij het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verstrekken geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Cookies

Luister BV maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies gebruiken wij om het gebruik van onze online diensten voor u gemakkelijker te maken, zoals bijvoorbeeld het inloggen. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. Meer informatie over cookies vindt u op www.cookiecentral.com.

Links naar derden

Op onze websites van Luister BV bevinden zich links naar andere websites. Luister BV draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de omgang van uw gegevens door die partijen. U dient, indien aanwezig, het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring geldt voor alle online en off-line informatie die verzameld of gebruikt wordt door Luister BV. Luister BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Bezoekt u daarom regelmatig onze privacy statement voor ons privacybeleid.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 7 juli 2009