Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze website, dan dient u het deel van de website dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Wijzigen voorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Luister BV te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden, zoals vermeld op deze website, te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Luister BV behoudt zich het recht om te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt de uitgeverij zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en de daaraan gekoppelde online content te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan Luister BV elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de site. Voor online abonnementen en all-in abonnementen geldt toegang voor één gebruiker vanaf één specifiek ip-adres. Indien Luister BV het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft de uitgeverij het recht om zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Vrijwaring
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht aan de samenstelling van Luister en online content die bij het Luister netwerk horen, kunnen onvolledigheden en onjuistheden in de gepubliceerde informatie voorkomen. Fouten (onder meer in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Luister BV aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid daarvoor en kan er niet voor instaan dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zoals beschikbaar. Luister BV wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de website of de inhoud, van de hand. Luister BV geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. U onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending.

Luister BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Luister, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Luister BV is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Luister verkregen is. Luister BV garandeert, noch ondersteunt, enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt u altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Luister verkregen informatie.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of van Luister BV.

Gegevens delen en toegankelijkheidsgarantie
Luister BV stelt uw gegevens niet beschikbaar aan derden. De uitgeverij geeft geen garantie dat de website toegankelijk is of dat de servers die de website ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Luister BV vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Aansprakelijk schade
In geen geval is Luister BV aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Luister BV in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Links
Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Luister BV. De uitgeverij is dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Luister BV heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Luister BV de inhoud van die website zou onderschrijven.

Commerciële doeleinden
Het is niet toegestaan om deze site te gebruiken voor commerciële uitingen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Auteursrechten
De auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website (daaronder mede begrepen software, audio, video, lay-out, look & feel, tekst en foto’s) berusten uitsluitend bij Luister BV. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden tenzij enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend door Luister BV. Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, verkoop, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Luister BV is strikt verboden. Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de website (gebruikersmateriaal) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en wordt het eigendom van Luister BV. De privacy verklaring zoals hieronder opgenomen zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Luister BV mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Bedenk dat persoonlijke en herkenbare gegevens die op uw verzoek op de site worden geplaatst ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit deze gegevens te verstrekken.

Privacyverklaring

Inleiding
Luister, onderdeel van Luister BV, hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op leden van Luister als op niet-leden. Luister verwerkt alleen persoonsgegevens die door de bezoeker of opdrachtgever zijn verstrekt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In deze privacyverklaring vindt u een overzicht van de gegevens die worden verzameld, met welk doel, met wie het wordt gedeeld, de bewaartermijn, de beveiliging, cookies en het recht op inzage, wijzigen en wissen van de persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens vallen onder de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens
Luister BV.
www.luister.nl
info@luister.nl

Persoonsgegevens
Wanneer u mailt naar info@luister.nl of u inschrijft voor de nieuwsbrief, wordt er om de volgende gegevens gevraagd:
Voor- en achternaam
E-mailadres

Daarnaast worden ook andere gegevens verwerkt zoals:
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op de website www.luister.nl
Internetbrowser en apparaat type

Doel verzamelen gegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen om indien gewenst met u in contact te komen. Als u bijvoorbeeld meedoet aan een win-actie wordt uw e-mailadres gebruikt om contact op te nemen. Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief ontvangt u de updates via het opgegeven e-mailadres. De website maakt ook gebruik van Google Analytics (analytische cookies), voor de optimalisatie van de website. Hier worden de gegevens over uw surfgedrag, internetbrowser en apparaat type voor gebruikt.

Het delen van persoonsgegevens
Luister deelt of verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Luister maakt gebruikt van het e-mailprogramma Mailchimp, dat de mailinglijst voor onze nieuwsbrief bevat en voor ons de nieuwsbrieven verstuurt. Voor de optimalisatie van de website maakt www.luister.nl gebruik van analytische cookies van Google Analytics. Deze partijen zijn in dat geval verwerker in de zin van de AVG. Op de website van Luister worden algemene gegevens van uw bezoek bijgehouden. Zoals IP-adres, tijdstip van opvragen en gegevens die de browser meestuurt. De gegevens worden  gebruikt om analyses te maken van het websitegebruik, en de website te verbeteren.

Externe links
Op www.luister.nl vindt u ook externe links naar bijvoorbeeld andere websites en social media. Wanneer u op deze link klikt, verlaat u de website of wordt er in een nieuw tabblad de pagina geopend. Deze externe websites zullen gebruik maken van bijvoorbeeld andere cookies. Luister is hier niet aansprakelijk voor en verwijst u daarvoor naar de privacyverklaring of cookieverklaring van de desbetreffende website.

De social media buttons zijn er om u zo eenvoudig mogelijk in contact te laten komen en updates te volgen van Luister. Elk social media kanaal heeft zijn eigen privacyverklaring die u vindt op hun eigen website.

Bewaartermijn van gegevens
Uw gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Deze termijnen gelden, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens langer te bewaren en beschikbaar te houden.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
U kunt cookies uitschakelen en verwijderen via de browserinstellingen. U vind dit bij de instellingen direct in uw browser. Wanneer u het niet kan vinden, gebruik dan de ‘Help’ functie in uw browser.

Rechten
In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Luister BV, worden er gegevens vastgelegd. Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening en om klanten en bezoekers van onze website onder andere via nieuwsbrieven op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen. Te allen tijde heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens, maar ook de mogelijkheid om persoonsgegevens te wijzigen of het wissen van persoonsgegevens. U kunt een schriftelijk verzoek indienen om deze gegevens in te zien of ze te wijzigen. Een schriftelijk verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@luister.nl.

Luister BV geeft geen persoonlijke gegevens vrij aan derden, tenzij het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verstrekken geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

SSL certificaat
Luister maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Hiermee neemt Luister passende maatregelen om misbruik, verlief, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Luister verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring geldt voor alle online en off-line informatie die verzameld of gebruikt wordt door Luister BV. Luister BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Bezoekt u daarom regelmatig onze privacy statement voor ons privacybeleid.

Actievoorwaarden

  • BCM MEDIA BV, Science Park Eindhoven 5051, 5692 EB Son, is de aanbieder van de Luister abonnementenacties.
  • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de een- en tweejarige actieabonnementen van Luister.
  • Een- en tweejarige actieabonnementen zijn niet tussentijds opzegbaar (met uitzondering van overlijden).
  • Het abonnement geldt tot wederopzegging. Na de actieperiode geldt het reguliere abonnementstarief. Betaling geschiedt via automatische incasso. Je gaat akkoord met de privacy- en leveringsvoorwaarden.